Gobierno i Politika Szczecin

Ogólne
Czlonkowskich Szczecin
Miasto Szczecin
Pogoda Szczecin
Kultura
Gospodarka
Dzikich zwierzat i roslinnosci
Festiwal Daty
Gorbierna i Politika
Historia Szczecin
Szczecin Maps
Wazne osobowych
Zdrowie i Medycyna
Uczelnie wyzsze

Turystyka
Dojazd
Atrakcje turystyczne
Przyroda Szczecin
Galeria zdjec
Filmy wideo w Szczecinie
Biura podrózy
Zagranicznych ambasady

Uslugi
Ksiazce telefonicznej
Forum Szczecin
Prasa Szczecin
Blogi Szczecin
Katalog stron internetowych

Zakwaterowanie
Hotele w Szczecinie
Karczmy w Szczecinie
Apartamenty

Gastronomia
Restauracje
Kawiarnie i bary

Wysylka
Linie lotnicze w Szczecinie
Lotniska w Szczecinie
Linie autobusowe
Taksówki w Szczecinie
Wypozyczalnia samochodów

Rozrywka
Zakupy
Sport
Wydarzenia
Radio i telewizja
Kina w Szczecinie
Muzyka - Koncerty
Zycie nocne

Dodatki
Linki
Kontakty

Ostatni goscie

Szczecin Gobierno i Politika

Szczecin XX wiek. Polityka, gopodarka, kultura.

Wystawa jest prób¹ przybli¿enia historii Szczecina w niezwykle trudnym dla miasta wieku 20. Wieku
dwóch wojen œwiatowych, hitleryzmu, holocaustu, stalinizmu, wielkich zniszczeñ i przymusowych
przesiedleñ. Wprawdzie fotografie i ich opisy dotycz¹ wy³¹cznie Szczecina, ale przecie¿ losy tego
miasta to reprezentatywna czêœæ historii ca³ego regionu. Najwiêksze piêtno na historii XX wieku

odcisnêa II wojna œwiatowa. Po jej zakoñczeniu w mieœcie nastpia niemal cakowita wymiana
ludnoœci. Zakoñczenie wojny wizao siê take z cakowit zmianpolitycznego, gospodarczego i
kulturalnego ycia miasta Fotogramy obrazu¹ ycie polityczne i gospodarcze Szczecina w XX wieku ale take rozwój kultury,
widzianej jednak przez pryzmat polityki i gospodarki. Stulecie zostao podzielone na 12 okresów, z
których pierwszy jest nierozerwalnie zwi¹zany z wiekiem XIX a ostatni z wiekiem XXI.
Historia niemieckiego Szczecina, czyli do roku 1945 to czêœæ historii Niemiec. Od spektakularnego
rozwoju za czasów II Rzeszy po koniec III Rzeszy. Historia polskiego Szczecina w 1945 r. rozpoczyna
siê od trwaj¹cego od koñca kwietnia do 5 lipca prowizorium, podczas którego polskie wadze
kilkakrotnie obejmoway miasto i je opuszczay, a przez pewien czas w Szczecinie równoczeœnie
dziaay polski zarzd, niemiecki zarzd oraz radziecka komendantura wojenna.
Pierwsze lata w polskim Szczecinie, 1945-1948, byy niezwykle trudne dla wysiedlanych Niemców, ale
nie mniej trudne bycy dla samych Polaków, rozpoczynacych egzystencjê w zniszczonym
poniemieckim mieœcie. Bo czy mona mówiæ o Polakach w Szczecinie po II wojnie œwiatowej,
zapominajc o tak bliskim koszmarze wojny z hitlerowskimi Niemcami i hitlerowskiej okupacji Polski,
podczas których miliony Polaków stracio ycie.
W wyniku wojny Polska utraci³a znaczne terytorium na wschodzie, w tym dwa od wieków zwizane z
Polski bardzo wa¿ne miasta; Wilno i Lwów. Mieszkañcy odebranych Polsce terenów zmuszeni zostali
do niezawinionego przesiedlenia i stanêli przed koniecznoœciszukania nowego miejsca na ziemi,
jakim sta siê m.in. przyznany Polsce, zniszczony i ograbiony Szczecin.

Tu po wojnie œwiea bya pamiêæ Powstania Warszawskiego, wielkiego patriotycznego zrywu Polaków
w okupowanej Warszawie, w odwecie za które wojsko niemieckie w sposób planowy zrównao z ziemi
stolicê Polski. To niewtpliwie przekadao siê na stosunek Polaków do poniemieckiego Szczecina. Z
cegieodzyskanych ze zrujnowanego przez lotnictwo alianckie m.in. Starego Miasta, odbudowywano
po wojnie nie tylko Szczecin ale i doszczêtnie zniszczonWarszawê.
Mówic o powojennym rozwoju miasta trzeba pamiêtaæ o tym, ze Szczecin przez wiele lat po wojnie by
okupowany przez Armiê Radzieck, która zdemontowaa i wywioza do ZSRR wiele kompletnych
zakadów przemysowych i dopiero w 1955 roku cakowicie przekazaa Polakom port.
Wreszcie mówic o powojennym rozwoju Szczecina naley pamiêtaæ o systemie komunistycznym i
komunistycznej gospodarce, które do roku 1989 w Polsce, tak jak we wschodnich Niemczech, wpyway
na moliwoœci i kierunki rozwoju, oraz œwiadomoœæ obywateli. Dodatkowo niekorzystnie wpywao
zakorzenione pocz¹tkowo gêbokie poczucie tymczasowoœci.
Szczecin po 1989 roku, czyli po zmianie systemu politycznego i zmianie orientacji geopolitycznej, to
zdecydowany rozwój infrastruktury miejskiej, take dziêki funduszom unijnym i niemieckim.
Szczecinianie z nadziej patrz w przyszoœæ w Zjednoczonej Europie, liczc na szerok w spólpracê z
przyjaznym bliskim szsiadem - Niemcami.
Informacje

Informacje
 

Bookmark Buttons

Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: BoniTrust Bookmark bei: Oneview Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Favoriten Bookmark bei: Seekxl Bookmark bei: Kledy.de Bookmark bei: Readster Bookmark bei: Publishr Bookmark bei: Icio Bookmark bei: Mobile bookmarks Bookmark bei: Power Oldie Bookmark bei: Bookmarks.cc Bookmark bei: Favit Bookmark bei: Bookmarks.at Bookmark bei: Newskick Bookmark bei: Shop-Bookmarks Bookmark bei: Muskelspanner - Bodybuilding & Fitness Bookmark bei: Seoigg Bookmark bei: Newsider Bookmark bei: Linksilo Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Facebook Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Jumptags Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: StumbleUpon Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Propeller Bookmark bei: Furl Bookmark bei: Yahoo Bookmark bei: Spurl Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Blogmarks Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Technorati Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Blinkbits Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Smarking Bookmark bei: Netvouz Information

 
   

powered by Venezuela 24 C.A.